بلاک یا بلوک مجموعه ای از تراکنش هاست که بطور دائمی در زنجیره‌بلوک قرار میگیرند